درباره ما

گالری فرش ساچاق فعالیت خود را از سال 1398 آغاز کرد.فعالیت این مجموعه بر گردآوری فرش و گبه های دستباف از سراسر ایران عزیز متمرکز است و تمرکز آن بر فرش های عشایری و روستایی بافت است.